Interpellation/fråga

27. Svar på interpellation om förskolan i Gåvsta