Interpellation/fråga

26. Interpellation om dynamiska farthinder från Knut Godskesen (SD)