Interpellation/fråga

29. Interpellation om landsbygdsutveckling från Jonas Segersam (KD)