Interpellation/fråga

18. Svar på interpellation om socialt utsatta EU-medborgare