Interpellation/fråga

17. Interpellation av Jonas Segersam (KD) om biblioteksavtal