Interpellation/fråga

16. Svar på interpellation om vinstjakt i äldreomsorgen