Interpellation/fråga

15. Svar på interpellation om vallhöjning, Ekebyboda