Interpellation/fråga

15. Interpellation av Kent Kumpula (SD) om vallhöjning, Ekebyboda