Interpellation/fråga

34. Svar på interpellation om närvaron i skolan från Christopher Lagerqvist (M)