Interpellation/fråga

Svar på interpellation om mobil infrastruktur i stadsmiljö