Interpellation/fråga

Interpellation om kostnader för bolagisering av fastigheter från S Hanna (-)