Interpellation/fråga

Interpellation om allmän visstid från Tobias Smedberg (V)