Interpellation/fråga

22 Interpellation av Jonas Segersam (KD) angående förankring av beslut