Interpellation/fråga

Svar på interpellation av Simon Alm (SD) om utsatta områdens tillgänglighet