Interpellation/fråga

17 Interpellation av Stefan Hanna (C) om trygghets- och servicebostäder