Interpellation/fråga

KF 21 Svar på interpellation om mer information från polisen i Uppsala