Interpellation/fråga

KF 20 Svar på interpellation av Mohamad Hassan (L) om försörjningsstöd