Interpellation/fråga

Interpellation av Mohamad Hassan (L) om bankbyte och uteblivna sociala krav