Interpellation/fråga

219. Interpellation av Simon Alm (SD) om trafikplanering