Interpellation/fråga

32. Interpellation av Jonas Segersam (KD) om palliativ vård