Interpellation/fråga

21. Interpellation av Cecilia Forss (M) om företagsklimatet i Uppsala