Interpellation/fråga

Svar på interpellation om utveckling av Uppsalas historiska centrum