Interpellation/fråga

Svar på interpellation om likvärdiga villkor