Interpellation/fråga

Svar på interpellation om kvalitetsarbete utbildning