Interpellation/fråga

89. Interpellation från Fredrik Ahlstedt (M) om att Uppsala ska vara tryggt