Interpellation/fråga

82. Interpellation av Stefan Hanna (C) om kostnader för Kunskapsspåret