Interpellation/fråga

Svar på interpellation om underhåll av skollokaler i hela kommunen