Interpellation/fråga

202. Interpellation om förbättrad framkomlighet i nytt linjenät i Uppsala stad