Interpellation/fråga

200. Svar på interpellation angående bostadskostnader och försörjningsstödet