Interpellation/fråga

162. Interpellation av Cecilia Forss (M) om företagsklimatet i Uppsala