Interpellation/fråga

71. Interpellation om hantering av klättercenter