Interpellation/fråga

50 Interpellation av Jonas Segersam (KD) om sjöfarten i Uppsala