Interpellation/fråga

54. Interpellation om dialog med fastighesägare