Interpellation/fråga

52. Interpellation om centralisering till kommunledningskontoret