Interpellation/fråga

Interpellation om rätt till heltid för kommunens anställda