Interpellation/fråga

Interpellation om varför alliansen tar resurser från de skolelever som har störst behov av stöd