Interpellation/fråga

Interpellation om socialstyrelsens nya riktlinjer för bemanning