Ärende

Ärende om ränte- och borgensvilkor för kommunala bolag vid upplåning via internbanksfunktion