Interpellation/fråga

Interpellation om hur funktionshinderrörelsens möjlighet till delaktighet stärks