Interpellation/fråga

Interpellation om att segregation i skolor är ett problem