Interpellation/fråga

Interpellation om effekter av upphandlad SFI