Interpellation/fråga

Interpellation om tillgänglighet till kommunens lokaler