Interpellation/fråga

Interpellation om HBT-certifiering