Kungörelser

Upphävande av tomtindelning Sunnersta 114:2

Upphävande av tomtindelning för Sunnersta 114:2


Plan- och byggnadsnämnden beslutade 11 april 2019 att anta:

  • Upphävande av tomtindelning för Sunnersta 114:2
    (diarienummer 2018-000790)

Beslutet om antagande vann laga kraft 2019-05-08.

Detaljplanen finns tillgänglig på kommunens webbplats:
www.uppsala.se/stadsplanering

Den som vill ha ersättning för skador på grund av detaljplanen enligt 14 kapitlet plan- och bygglagen måste väcka talan om det vid mark- och miljödomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen vann laga kraft (se ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

Uppsala 15 maj 2019
Plan- och byggnadsnämnden