Kungörelser

Underrättelse inför antagande

Detaljplan för del av Kv Assar, Uppsala kommun, (diarienummer 2015-002604)

Detaljplanen har varit utställd för granskning under tiden 6 september till och med 4 oktober 2019.

De skriftliga synpunkter som framförts till plan- och byggnadsnämn­den har sammanfattats och bemötts i ett utlåtande inför planens antagande i plan- och byggnadsnämnden. Utlåtandet i ärendet finns tillgängligt i Kontaktcenter, Stationsgatan 12. Planförslaget går dessutom att ta del av på Uppsala kommuns webbplats, www.uppsala.se/stadsplanering

Planförslaget kommer att behandlas vid plan- och byggnadsnämndens sammanträde tidigast 26 mars 2020.

Detta är inte ett ytterligare tillfälle att yttra sig över detaljplaneför­slaget utan en information inför plan- och byggnadsnämndens behandling av ärendet.

De sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster och boende i om­rådet som under samråd och/eller granskning skriftligen framfört syn­punkter som inte har tillgodosetts, får överklaga planen efter anta­gandet.

Underrättelse om antagandet och om hur man går tillväga om man vill överklaga beslutet, sker genom kungörelse i UNT efter plan- och byggnadsnämndens sammanträde.

Uppsala 13 mars 2020
Plan- och byggnadsnämnden