Kungörelser

Detaljplan för nytt kraftvärmeverk i Boländerna har vunnit laga kraft

Kommunfullmäktige beslutade 11 juni 2018 att anta förslag
till detaljplan för:

Nytt kraftvärmeverk i Boländerna (diarienummer 2013-000404)

Beslutet om antagande vann laga kraft 2018-07-12.

Detaljplanen finns tillgänglig på kommunens webbplats:
www.uppsala.se/stadsplanering

Den som vill ha ersättning för skador på grund av detaljplanen enligt 14
kapitlet plan- och bygglagen måste väcka talan om det vid mark- och
miljödomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen vann
laga kraft (se ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den
tiden får talan väckas senare.

Uppsala 15 augusti 2018
Plan- och byggnadsnämnden