Kungörelser

Detaljplan för Kvarngärdet 28:3 har vunnit laga kraft

Plan- och byggnadsnämnden beslutade 24 januari 2018 att anta förslag till detaljplan för:

  • Kvarngärdet 28:3
    (diarienummer 2016-002002)

Beslutet om antagande vann laga kraft 2018-02-17

Detaljplanen finns tillgänglig på kommunens webbplats:
www.uppsala.se/stadsplanering

Den som vill ha ersättning för skador på grund av detaljplanen enligt 14 kapitlet plan- och bygglagen måste väcka talan om det vid mark- och miljödomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen vann laga kraft (se ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

Uppsala 5 mars 2018

Plan- och byggnadsnämnden