Kungörelser

Detaljplan för kv Klockaren

 

(Diarienummer 2015–0003691)

finns ute på granskning fr.o.m 24 januari  t.o.m 14 februari 2020.

Planområdet ligger i nordvästra Uppsala cirka 2,5 kilometer från resecentrum och cirka 2 kilometer till Stora torget.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder samt verksamhetslokaler i bottenvåningen mot gatan. Detaljplanen syftar också till att möjliggöra en gång- och cykelbana i anslutning till planområdet.

Planhandlingar finns tillgängliga hos:

  • Kontaktcenter, Stationsgatan 12
  • Stadsbiblioteket, Svartbäckgatan 17

 

Planförslaget visas även på Uppsala kommuns webbplats, www.uppsala.se/stadsplanering

 

Skriftliga synpunkter ska lämnas senast 14 februari 2020 till:
Plan- och byggnadsnämnden, Uppsala kommun, 753 75 UPPSALA, eller via formuläret på webbplatsen, www.uppsala.se/stadsplanering

 

Den som inte framfört synpunkter senast under samråd och/eller granskningstiden kan förlora rätten att överklaga ett eventuellt beslut att anta detaljplanen.

 

Fastighetsägare förutsätts underrätta hyresgäster om förslaget.

 

Uppsala 24 januari 2020
Plan- och Byggnadsnämnden