Kungörelser

Detaljplan för del av Fullerö 21:66

finns ute på granskning fr.o.m 18 december 2019 t.o.m. 12 februari 2020.

Planområdet ligger cirka 3 kilometer sydväst om Storvreta centrum och cirka 9 kilometer norr om Uppsala. Det avgränsas i väster av E4:an och Kometvägen i norr. Väg 290 korsar planområdet.

Planen syftar till att möjliggöra ett verksamhetsområde med företagspark för verksamheter, industri, kontor samt mindre delar för idrottsanläggning och handel.

Planhandlingar finns tillgängliga hos:

  • Kontaktcenter, Stationsgatan 12
  • Stadsbiblioteket, Svartbäckgatan 17
  • Storvretabiblioteket, Fullerövägen 1

Planförslaget visas även på Uppsala kommuns webbplats, www.uppsala.se/stadsplanering

Skriftliga synpunkter ska lämnas senast 12 februari 2020 till:
Plan- och byggnadsnämnden, Uppsala kommun, 753 75 UPPSALA,
eller via formuläret på webbplatsen, www.uppsala.se/stadsplanering

Den som inte framfört synpunkter senast under samråd och/eller granskningstiden kan förlora rätten att överklaga ett eventuellt beslut att anta detaljplanen.

Fastighetsägare förutsätts underrätta hyresgäster om förslaget.

Uppsala 18 december 2019
Plan- och Byggnadsnämnden