Kungörelser

Detaljpan för ny skola i Gottsunda

Detaljplan för ny skola i Gottsunda
(Diarienummer 2018-002675)

finns ute på samråd fr.o.m 4 november t.o.m 16 december 2019.
Planområdet ligger i stadsdelen Gottsunda i södra Uppsala, cirka 6 kilometer från centralstationen. Planområdet avgränsas i norr av gång- och cykelvägen mellan vändplanerna på Vackra Birgers väg och Valthornsvägen.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra ett nytt skolområde med två skolor och idrottsverksamhet, samt att säkra goda skolmiljöer avseende friytor på skolgård.

INFORMATIONSMÖTE:
20 november kl 17:00-19:00, presentation kl 17:30
Plats: Kulturpunkten i Gottsunda centrum
Språk: Utöver svenska och engelska kommer vi ha stöd i arabiska och persiska.

Planhandlingar finns tillgängliga hos:
• Kommuninformation/Kontaktcenter, Stationsgatan 12
• Stadsbiblioteket, Svartbäckgatan 17
• Gottsundabiblioteket, Valthornsvägen 11

Planförslaget visas även på Uppsala kommuns webbplats,
www.uppsala.se/gottsunda

Skriftliga synpunkter ska lämnas senast 16 december 2019 till:
Plan- och byggnadsnämnden, Uppsala kommun, 753 75 Uppsala,
eller via formuläret på webbplatsen, www.uppsala.se/gottsunda


Den som inte framfört synpunkter senast under samråd och/eller granskningstiden kan förlora rätten att överklaga ett eventuellt beslut att anta detaljplanen.
Fastighetsägare förutsätts underrätta hyresgäster om förslaget.

Uppsala 4 november 2019
Plan- och byggnadsnämnden